Congratulations to Guozhang Xu on Changqing Scholarship

Release Time: 2013-03-13      Visits: 17

Congratulations to Guozhang Xu who is a 2010 master candidate in Prof. Jun Dong’s group on his winning of Changqing Scholarship in Xiamen University.

Copyright © 2012 Prof.Jun Dong's Group, Xiamen University, All Rights Reserved
Snail Address:Hiayun Campus, Xiamen University, Xiamen, 361005, P.R. of China
E-mail:jdong@xmu.edu.cn   Tel:0592-2580004